Buteyko Instructors Czech Republic

Buteyko Czech resizeKateřina Verni Pavelková

Kateřina Verni Pavelková vystudovala fyzioterapii a ekonomii. Od dětství trpěla alergiemi e častými záněty plic. Když bylo u její dcery zjištěno počínající astma a defekt imunity začala hledat alternativní léčbu. S Butejkovou metodou se seznámila nejdříve přes internet, čtením knih a kurzem pro osobní potřebu v Itálii. Cítila se sama lépe, zmizela i únava. Rozhodla se tedy stát se instruktorem, aby mohla pomoci nejen vlastní dceři ale i jiným lidem. V roce 2014 se účastnila kurzu Patricka McKeowna. Žije a pracuje v Praze. Možnost kurzů v češtině a italštině.

Kateřina Verni Pavelková has studied physiotherapy and economy. From early childhood, she suffered from allergies and frequent pneumonia. When her daughter was diagnosed with incipient bronchial asthma and immunity deficiency, she started to seek alternative treatment. She got acquainted with the Buteyko method via the Internet and books and attended a personal course in Italy. She started to feel better, and even her tiredness seemed to fade away. She, therefore, decided to become an instructor, to be able to help not only her daughter but other people as well. In 2014 she attended an instructor training led by Patrick McKeown. She lives and works in Prague. The courses are available in the Czech and Italian language at Buteyko Czech Republic clinic.

Phone: 00420 774 512 730
Email: [email protected]

Václavek Rostislav imgRNDr. Mgr. Václavek Rostislav – Ostrava, Czech Republic

I am the founder of the project 5 PILLARS OF HEALTH, a holistic approach to myself and a CERTIFIED INSTRUCTOR OF THE HEALTHY BREATHING SYSTEM BUTEYKO / OA.

Find yourself, find out who I am, figure out what I really want and finally start shaping your life. Wouldn’t it be great to enjoy life again? How was it with me?

I was sick, dissatisfied with myself, with the life I led and the way I looked. I tried to break free from this helplessness, but I was on the verge of my strength, a body full of inflammation, working from morning to evening, chronic stress and despair haunted me at every step, I weighed over 100 KG, my relationship fell apart.

WHO AM I? WHAT I WANT IN MY LIFE? It took me a while to gradually realize that if I want to change something in my life. Gradually, I began to devote myself to healing breathing techniques (BUTEYKO, OXYGEN ADVANTAGE, etc.), hardening, physical health, a balanced diet and, through epigenetic and psychosomatic principles, also mental settings.

WHAT HAPPENED THEN? The inflammation subsided, the mood swings leveled off, I lost 30 KG in a year and a half, and last but not least, a genetic lifelong illness – hypokalemic periodic muscle paralysis retreated and gave me the opportunity to live freely in full joy and satisfaction.

I DISCOVERED myself, found joy and passion again in life, began to use my time more effectively, found a harmonious relationship and changed the circle of friends.

And so, the project was born on the basis of its own transformation and the experience of 5 PILLARS OF HEALTH, A HOLISTIC APPROACH TO SELF – www.5piliruzdravi.cz

The change of attitude towards oneself has helped, in addition to me, HUNDREDS of people who have gradually discovered that they cannot seek help outside in some products, miracle pills or products and find it only in themselves through their own application of life changes.

The basis is in SIMPLICITY, a return to COMMON SENSE, life in NORMALITY and modesty, these are no complexities that additionally steal your time.

We continue to work on ourselves in my fb groups and spread the idea of a healthy life and healthy breathing in the community. Here:

https://www.facebook.com/groups/zdravedychaniBUTEYKOaOXYGENADVANTAGE/
https://www.facebook.com/groups/5piliruzdravi/


Jsem zakladatel projektu 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, holistického přístupu k sobě a CERTIFIKOVANÝ LEKTOR SYSTÉMU ZDRAVÉHO DÝCHÁNÍ BUTEYKO/OA.

Najít sám sebe, zjistit kdo jsem, přijít na to, co vlastně chci a konečně začít tvořit svůj život. Nebylo by zase skvělé se z života radovat? Jak tomu bylo u mě?

Byl jsem nemocný, nespokojený sám se sebou, s životem jaký jsem vedl a s tím, jak jsem vypadal. Snažil jsem se z této bez-moci vymanit, ale pohyboval jsem se na pokraji svých sil, tělo plné zánětů, pracoval od rána do večera, chronický stres a beznaděj mě pronásledovala na každém kroku, vážil jsem přes 100 KG, partnerský vztah se rozpadal.

KDO VLASTNĚ JSEM a CO V ŽIVOTĚ CHCI? Postupně jsem se začal nořit do problematiky ozdravných dechových technik (BUTEYKO, OXYGEN ADVANTAGE atd.), otužování, fyzického zdraví, vyváženého stravování a skrze epigenetické a psychosomatické principy také mentálního nastavení.

CO SE ZAČALO DÍT? Záněty ustoupily, vyrovnaly se výkyvy nálad, za rok a půl jsem zhubnul o 30 KG a v neposlední řadě genetické celoživotní onemocnění – hypokalemická periodická svalová obrna ustoupila do ústraní a dala mně možnost svobodného života v plné radosti a spokojenosti.

OBJEVIL JSEM SÁM SEBE, opět v životě našel radost a vášeň, svůj čas začal využívat efektivněji, nalezl harmonický vztah a obměnil se i okruh přátel. A tak se zrodil projekt na základě vlastní transformace a zkušeností 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ, HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K SOBĚ SAMÉMU – www.5piliruzdravi.cz . Změna přístupu k sobě samému pomohla kromě mě již STOVKÁM lidí, kteří přišli postupně na to, že venku v nějakých produktech, zázračných pilulkách, či výrobcích pomoc hledat nemohou a najdou ji jen sami v sobě skrze vlastní aplikaci životních změn. Základ je v JEDNODUCHOSTI, návratu k SELSKÉMU ROZUMU, životu v NORMÁLNOSTI a SKROMNOSTI, nejsou to žádné složitosti, které vám NAVÍC kradou čas.

Pokračujeme v práci na sobě v mých fb skupinách a šíříme myšlenku zdravého života a zdravého dýchání v komunitě. Tady:

https://www.facebook.com/groups/zdravedychaniBUTEYKOaOXYGENADVANTAGE/
https://www.facebook.com/groups/5piliruzdravi/

If you want to join and change your life, you can find me here:

Website: https://www.5piliruzdravi.cz/
Email: [email protected]
Phone: +420 777 034 822

helena vackova imgMgr. Helena Vacková – Liberec, Turnov

I am a speech therapist, pedagogue, lecturer and supervisor. I have worked in this field for over 23 years.

Throughout that time I have tried to learn as much as I can about the human body and mind. I am fascinated by humans’ capacity and potential. I got to know the Buteyko method due to my own health problems. After 2 month of practising the breathing exercises I started to feel better. My breathing capacity grew, I slept better, my fatigue was gone, digestion troubles got better and I started to feel joy and energy again. That was the point when I decided to start to teach the Buteyko method to others.

I am interested in teaching:

 • breathing for women
  (during menstrual cycle and menopause)
 • improvement of nasal breathing for children and adults
 • treating asthma in children and adults
 • treating exhaustion and anxiety.

If you want to feel better, start at changing your own breathing patterns.


Jsem logopedka, speciální pedagožka, lektorka a supervizorka.

Ve svém oboru pracuji přes 23 let. Ráda studuji vše, co souvisí s tělem a myslí, protože mě fascinují možnosti rozvoje lidského potenciálu a kapacity. K Buteykově metodě jsem se dostala skrze vlastní problémy se zdravím. Už po 2 měsících dechových cvičení jsem se začala cítit výrazně lépe – zlepšila se mi dechová kapacita, zmizely stavy vyčerpání, zlepšil se spánek, zmírnily zažívací problémy a vrátila se radost a chuť do života. Proto jsem se rozhodla Buteykovu metodu předávat dál.

Ve své praxi se zaměřuji na:

 • dýchání pro ženy
  (během menstruačního cyklu a menopauzy)
 • zácvik a automatizace nosního dýchání u dětí i dospělých
 • zmírnění projevů astmatu u dětí i dospělých
 • zlepšení stavů vyčerpání a stavů úzkosti.

Pokud se chcete cítit lépe, začněte u dechu.

Website: www.jazykzazuby.cz, www.tvorivalogopedie.cz
Email: [email protected]
Phone: 00 420 775 293 332

Ota Kulhanek imgOta Kulhanek – Prague, Czech Republic

Jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem se účastnil závodů na běžkách. Po mnoho let jsem hrál golf a dosáhl téměř jednomístného handicapu.

V posledních letech se věnuji převážně cyklistice, běhu a plavání. Většinu svého pracovního života jsem strávil na různých vedoucích pozicích v mezinárodních společnostech i v neziskové organizaci.

Dlouhodobě se zajímám o skloubení náročného povolání se zdravým životním stylem. Můj zájem o sport a zvyšování odolnosti se časem přirozeně rozšířil o dýchací techniky, otužování a práci s naší myslí.

Chci se s vámi podělit o znalosti a zkušenosti, které jsem v životě získal, abyste se cítili šťastní, zdraví a silní a abyste se spojili sami se sebou, s přírodou a lidmi kolem nás.

Pomáhám lidem v těchto oblastech:

 • Dýchací techniky: Buteyko, Oxygen Advantage, Wim Hof
 • Vědomé otužování: Wim Hof
 • Zdravý pohyb: ChiRunning a ChiWalking, Born to Walk
 • Nastavení mysli: Wim Hof, Mindfulness
 • Osobní a profesionální koučováni

I am a lifelong athlete. In my youth, I took part in cross-country skiing competitions. For many years I played golf and achieved a nearly single handicap.

In recent years, I have focused mainly on cycling, running, and swimming. I have spent most of my working life in various management positions in international companies and in non-profit organizations.

For a long time, I have been interested in combining a demanding profession with a healthy lifestyle. Over time, my interest in sports and increasing endurance has naturally expanded to include breathing techniques, cold therapy, and working with our minds.

I want to share with you the knowledge and experience I have gained in life, to make you feel happy, healthy, and strong, and to connect with yourself, with nature, and the people around us.

I help people in the following areas:

 • Respiratory techniques: Buteyko, Oxygen Advantage, Wim Hof
 • Cold therapy: Wim Hof
 • Healthy movement: ChiRunning and ChiWalking, Born to Walk
 • Mind settings: Wim Hof, Mindfulness
 • Life and business coach

Website: https://www.otakulhanek.cz/,
Email: [email protected]
Phone: +420602221469

daniela peskova imgDaniela Pešková – Liberec & Prague, Czech Republic

Zakladatelka Breathwork.cz

Charismatická a inspirativní žena se silnou intuitivní schopností vnímat druhé.

Ve své profesionální kariéře se Daniela pohybuje již 15 let v oblasti služeb, konkrétně v organizování konferencí a firemních eventů a zahraničních incentivů.

Srdcem i duší je Daniela velký sportovec, mimo jiné mnohonásobný finišer Ironman závodů a závodu Utraman (10 km plavání, 426 km jízda na kole, 84 km běh).

Zároveň je šťastnou mámou a milující manželkou. Díky sportu a velice náročnému období s téměř ročním pobytem v nemocnici po narození dcery s vážnou srdeční vadou, Daniela začala systematicky a intenzivně praktikovat zdravý životní styl. Součástí jejího rozvoje je mimo jiné studium vlivu dýchání na zdraví dětí a metodika zdravého dýchání v pracovním prostředí.

Daniela absolvovala desítky odborných kurzů, vzdělávacích programů a certifikací v oblasti dýchání, wellness a zdravé výživy včetně: LIFE AWARENESS Breathwork Instructor, Wim Hofovy metody, SOMA Breath, Pranayma Breathing and Meditation course by LAP, QiGong.
Daniela je certifikovaným Breathing instruktorem Buteyko Clinic International a Advanced Instruktorem Oxygen Advanatge.

Daniela ráda poskytne své služby všem, kteří chtějí zlepšit své celkové zdraví. V rámci její práce se nejčastěji zaměřuje na zaneprázdněné manažery a lidi pod velkým pracovním stresem, firemní klienty. Daniela velmi ráda pracuje s dětmi na zlepšování jejich zdravých návyků.

Daniela je velmi pozitivní a inspirativní osobnost, svou energií za sebou zanechává jasnou stopu následovníků.


Founder of Breathwork.cz.

A charismatic and inspiring woman with a strong intuitive ability to perceive others.

In her professional career, Daniela has been working in the field of corporate services for more than 15 years, specifically in organizing conferences and corporate events and incentive travels.

Daniela is by heart and soul a great athlete, being a multiple finisher of the Ironman races and the Utraman 515 race (10 km swim, 421 km bike, 84 km run).

She is a happy mom and a loving wife. Thanks to sport and a very demanding period with almost a year stay in the hospital after the birth of her daughter with a serious heart defect, Daniela began to systematically and intensively practice a healthy lifestyle. Part of its development is, among other things, research into the impact of respiration on children’s health and the study of healthy breathing in the work environment.

Daniela has completed dozens of professional courses, educational programmes and certifications in the field of breathing, wellness and healthy nutrition, including: LIFE AWARENESS Breathwork Instructor, Wim Hof’s methods, SOMA Breath, Pranayma Breathing and Meditation course by LAP, QiGong.
Daniela is a certified Breathing instructor at Buteyko Clinic International and Oxygen Advantage Advanced Instructor.

Daniela is happy to provide services to everybody who wants to improve their overall health with main focus on busy managers and people under great working stress, corporate clients. Daniela loves to work with children on their healthy habbits improvements.

Daniela is a very positive and inspiring personality; with her energy she leaves behind a clear trail of followers.

Email: [email protected]
Tel: +420774700302

baja fotoBarbora Voborníková – Sokolov, Czech Republic

Jmenuji se Barbora Voborníková, narodila jsem se v roce 1974. Žiju v Sokolově.
Před více než 10 lety jsem se vydala na cestu osobního rozvoje. Prostřednictvím Buteyko metody a Oxygen Advantage jsem objevila podstatu dechu – svůj vlastní svatý grál.
Zažila jsem doposud největší osobní transformaci. Funkční dýchání mi pomohlo nalézt trvající vnitřní rovnováhu a nečekaný nárůst energie.
Hluboce mě fascinuje zázračná síla a moc dechu. Pro každého z nás je na dosah a může zlepšovat naše životy doslova v každém dechu.
Mým cílem je oslovit každého, kdo má zájem cítit se vyrovnaně díky jednoduché práci se svým dechem.  Při svých lekcích učím klienty funkčnímu dýchání pomocí nastavení správného dechového vzorce skrz nosní dýchání.

Poskytuji
Lekce funkčního dýchání pro děti (od 5 let) a dospělé – bez symptomů, kteří chtějí vylepšit svůj zdravotní stav, navýšit svůj fyzický a mentální výkon a kognitivní schopnosti prostřednictvím zdravého dýchání.

Speciální lekce dýchání určené pro osoby trpící:
– různými formami astmatu, alergie, chronické rýmy,
– panickými atakami, úzkostmi,
– spánkovými poruchami,
– vysokým krevním tlakem,
– migrénami
– pro ženy s problémy při menstruačním cyklu
– pro ženy procházející menopauzou.
– manažery vystaveni nadměrnému stresu

Působím osobně v Sokolově, online kdekoliv. Možnost lekcí v angličtině.


My name is Barbora Voborníková, I was born in 1974. I live in Sokolov.
I have been on a path of personal development for more than 10 years. Through Buteyko method and the Oxygen Advantage, I discovered the essence of the breath – my own holy grail.
I have experienced the greatest personal transformation. Functional breathing has helped me find lasting inner balance and an unexpected increase in energy.
I am deeply fascinated by the miraculous power of the breath. It is within reach for each of us and can improve our lives in literally every breath.
My goal is to appeal to anyone who is interested in feeling balanced thanks to a simple work with their breath. In my lessons, I teach clients functional breathing by setting the right breathing pattern through nasal breathing.

I provide
Functional breathing lessons for children (from 5 years of age) and adults – without symptoms who want to improve their health, increase their physical and mental performance and cognitive abilities through healthy breathing.

Special breathing lessons for people suffering from:
– various forms of asthma, allergies, chronic rhinitis,
– panic attacks, anxiety,
– sleep disorders,
– high blood pressure
– migraines
– for women with menstrual problems
– for menopausal women.
– managers exposed to excessive stress

I work in person in Sokolov, online anywhere. Possibility of lessons in English.

Website: www.cestadechu.cz
Email: [email protected]
Phone: +420602877523

Jakub MelisekJakub Melíšek – Brno, Czech Republic

I´m a trainer and movement enthusiast based in Brno, Czech Republic.

My journey in physical training as a trainer started in 2015 when I have opened my first training group. Since then, I continuously work on my practice. I´m not a certificate collector so I try to choose wisely what can improve my clients and myself.

My goal is to improve client’s performance on many levels. In my practice I combine strength and conditioning practice with movement practice (I was certified in FMS and GFM) and I´m focus on functional breathing (DNS – Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolar) and also breathing for performance (Oxygen Advantage).

Since my Oxygen Advantage certification, I have met many clients with different problems with breathing so I decide to get deeper into breathing practice. I chose the Buteyko Clinic as other source of knowledge. Also, I focus on relaxation and stress relief with using the Indian Clubs. I see a great synergy in breathing and physical training and that´s the reason why I adopt breathing exercises in my common practice.

I prefer to work in person with Czech and English-speaking clients, because I strongly believe that direct contact can´t be substitute via online platform.

Contact Information:
Clients can contact me via e-mail or website.
Email: [email protected]
Web: girja.cz

head shot KlaraKlara Mach – Czech Republic

Buteyko breathing practitioner, Orofacial Myofunctional therapist and Dental hygienist and dental therapist.

During my dental career I noticed an increasing number of functional and breathing issues in many patients. My passion to help my patients then led me to undertake further numerous postgraduate courses, as I always felt there is a lot more that I can offer to help my patients to live a better life.

The combination of therapies that I work with promotes correct nasal breathing and neuromuscular re-education of the oral and facial muscles. In addition, I am also closely working with my husband, who is a Functional Patterns postural specialist with a particular interest in fascia and biomechanics, and soon to be qualified Osteopath.
We are combining all those therapies to help our clients to achieve better posture, functional structure, breathing, physical and emotional wellbeing and better quality of life overall.

I am working with both adult and children’s clients who suffers from:

 • Allergies
 • Asthma
 • Poor sleep/sleep apnoea
 • Anxiety

As all these issues are closely related to poor breathing and oral muscle disfunction.

I am based in Bournemouth Dorset and the Czech Republic. I offer Zoom or face to face appointments.

Contact:
Email: [email protected]
Phone: 07464637821

Pasovka ctverecPavel Nejedlý  – Plzeň (Pilsen), Czech Republic

Vystudoval jsem kybernetiku na fakultě aplikovaných věd v Plzni a od školy se živím jako programátor a architekt softwaru a řídicích systémů vlaků.
Vždy jsem se rád věnoval různým sportům. Jako kluk jsem závodil u dobrovolných hasičů, následně jsem začal s historickým a poté i sportovním šermem (HEMA). Historickému šermu se i nadále aktivně věnuji. Zcestoval jsem na kole Alpy, několik let jsem se věnoval vytrvalostnímu běhu. Sedm let jsem hrál na flétnu. Práce s dýcháním mě tedy doprovází celý život.
Již mnoho let pracuji na osobnímu rozvoji na mnoha úrovních těla i mysli. Harmonizace dýchání podle Buteyko metod je tedy přirozenou součástí tohoto vývoje a jedním z nejdůležitějších dílků do skládačky zdravého života.
Díky zdravému dýchání se mi zlepšil spánek, během dne mám více energie a lépe snáším pracovní stres. Ustoupila mi senná rýma, netrpím na nachlazení a méně se zadýchávám při fyzické zátěži. Věřili byste, že se nosem dá udýchat i boj v těžké zbroji?
Jako Buteyko instruktor bych rád lidem ukázal, jak si mohou sami jednoduše pomoci zlepšit kvalitu svého života.

S jakými problémy za mnou můžete přijít?

– poruchy spánku či chronická únava
– astma
– alergie
– úzkosti a panické poruchy
– vysoký či nízký krevní tlak
– lidé pracující ve stresu

Email: [email protected]


I studied cybernetics at the Faculty of Applied Sciences in Pilsen and since then I have been working as a programmer and architect of software and train control systems.
I have always enjoyed various sports. As a boy I competed in the volunteer fire brigade, then I started historical and after that sport fencing (HEMA). I remain active in historical fencing. I have cycled the Alps, and I have been doing endurance running for several years. I played the flute for seven years. So active working with breathing has been with me all my life.
For many years I have been working on personal development on many levels of body and mind. Harmonizing breathing according to the Buteyko methods is therefore a natural part of this development and one of the most important pieces in the puzzle of a healthy life.
Thanks to healthy breathing, my sleep has improved, I have more energy during the day and I can better tolerate work stress. My hay fever has subsided, I don’t suffer from colds, and I am less short of breath during physical exercise. Would you believe that you can breathe through your nose in a heavy armour fight?
As a Buteyko instructor, I would like to show people how they can easily help themselves to improve their quality of life.

What problems can you come to me with?

– sleep disorders or chronic fatigue
– asthma
– allergies
– anxiety and panic disorders
– high or low blood pressure
– people working under stress 

Email: [email protected]

 

Miroslav JílekMiroslav Jílek – Liberec

Jsem fascinovaný, jak jednoduché je být dokonale zdravý. Nejsou potřeba výživové doplňky, léky, složité diety, očisty a další nesmyslné techniky.

Není ani potřeba znát příčinu svých nemocí. Stačí vytvořit tělu ty správné podmínky a ono se může začít uzdravovat.

Stačí tělu dodat vše, co potřebuje a nezatěžovat ho ničím navíc. No a kyslík je klíčová živina každé buňky v našem těle.

Proto jsem vděčný, že mohu svým klientům pomoci optimalizovat jejich dech, a tedy využití kyslíku, pomocí dechových technik Buteyko.

Dech a kyslík, ale není vše, co tělo potřebuje. Potřebuje i další živiny. Je to jednoduché a můžeme tím odstranit i 4 příčiny stovek nemocí o kterých mluvím na vysílání se stejným názvem, které naleznete ZDE: www.jistoucestoukezdravi.cz/priciny.

Dozvíte se tedy, jak vytvořit v těle správné prostředí pro to, aby se mohlo uzdravit.

Budu se na vás těšit! Mirek


I’m fascinated by how easy it is to be perfectly healthy. There is no need for supplements, medications, complicated diets, cleanses and other nonsensical techniques.

There is not even a need to know the cause of your illnesses. You just need to create the right conditions for your body and it can start to heal.

All you have to do is to supply your body with everything it needs and not burden it with anything extra. And oxygen is a key nutrient for every cell in our body.

That’s why I am grateful to be able to help my clients optimize their breath, and therefore their oxygen utilization, with Buteyko breathing techniques.

Breath and oxygen, however, are not all the nutrients body needs. It also needs other nutrients. It’s simple, and we can eliminate the 4 causes of the hundreds of diseases I talk about on the broadcast of the same name, which can be found HERE: www.jistoucestoukezdravi.cz/priciny.

So, you will learn how to create the right environment in the body for it to heal.

I look forward to hearing from you! Mirek

Website: www.jistoucestoukezdravi.cz

Email: [email protected]

 

Daniel Mikeska – PragueDaniel Mikeska – Prague

– Graduated from Czech Technical University of Prague, majoring in electrical engineering
– Experienced corporate senior IT manager and IT architect
– Former professional cross country skier, basketball player, traditional Kung Fu martial arts practitioner
– Also certified as Wing Chun Kung Fu and Cchi Kung instructor, Massage Therapist, Breathing instructor and Therapist in addition to many corporate certifications.

I’ve always been used to going to the edge physically and mentally. I have successfully helped implement many large IT projects. During my sports career I have won many awards and competitions and received recognition. I often injured myself and recovered, but the cycle continued. I started thinking and rethinking. I gradually lost interest in every existing mainstream model for the “good life”. I explored many traditional, philosophical, religious, mystical alternatives and broke many internal boundaries and paradigms. I left the corporate world and took a year off to create a new personal vision and values. Subsequently, as an entrepreneur, I started several projects based on this vision.

I’m Daniel, a Czech combining modern knowledge and traditional practices from all corners of the world into unified concepts – passion, flow, integration, cooperation bring together people and companies supporting these principles. That’s my credo. Part of my concept is also the topic of health from the point of view of prevention. I do it because I think it is necessary.

I do things I like and make sense to me.

Functional breathing is one of them

…and I’m really good at it.

My main domain is corporate world. But I work with all like-minded individuals and groups regardless of age or other criteria.

I can be reached personally in Prague CZE, Izola SLO. Online anywhere. I speak Czech and English.

Email: [email protected]


 

Daniel Mikeska – Praha – Česká republika

– Absolvent ČVUT, oboru Elektrotechnika
– Zkušený korporátní senior IT manažer a IT architekt
– Bývalý profesionální běžec na lyžích, basketbalista, praktikant bojových umění
– Kromě korporátních odborností certifikován také jako instruktor Wing Chun Kung Fu a Cchi kung, masážní terapeut, terapeut a instruktor funkčního dýchání.

Odjakživa zvyknut posouvat své fyzické i mentální hranice, vždy na hraně možného. Úspěšně pomohl s dokončením řady velkých IT projektů. Vyhrál mnoho sportovních soutěží a obdržel mnoho cen. Získal uznání. Často se zranil a opět uzdravil. Vše pouze k tomu, aby byl opět zraněn. Začal přemýšlet a přehodnocovat. Postupně ztratil zájem až do bodu každého existujícího mainstreamového vzoru pro “dobrý život”. Prozkoumal mnoho tradičních, filozofických, náboženských, mystických alternativ. Prolomil mnoho vnitřních hranic a paradigmat. Opustil korporátní svět. V rámci roční přestávky vytvořil novou osobní vizi, nové hodnoty. Jako freelancer a podnikatel založil projekty na této vizi.

Jsem Daniel, Čech, spojující moderní znalosti a tradiční nauky ze všech koutů světa do jednotných konceptů. Vášeň, flow, integrace, spolupráce. Sdružuji lidi a firmy podporující tyto principy. To je mé krédo. Také se věnuji zdraví z hlediska prevence. Dělám to, protože si myslím, že je to potřeba.

Dělám věci, které mám rád a dávají mi smysl.
Funkční dýchání je jednou z těchto věcí.
…a dělám to dobře.

Mou hlavní doménou je korporátní svět. Ale spolupracuji se všemi podobně smýšlejícími jednotlivci a skupinami, bez ohledu na věk nebo jiná kritéria.
Osobně Praha CZE, Izola SLO. Online kdekoliv. Mými jazyky jsou čeština, angličtina.

Kontakt: [email protected]

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop