Buteyko Slovakia

Jean-François – Bratislava, Slovakia

Jean-François je francúzsky inštruktor v Bratislave.

Ako inštruktor sily (StrongFirst certifed instructor), flexibility (Flexible steel level 2) a pohybu (FMS2, YBT, FCS), pracuje s normálnymi ľuďmi, tými, ktorí majú prácu a rodinu, a potrebujú prístup ako efektívny zlepšiť ich kondíciu. Pre nich prístup Oxygen advantage® umožňuje integrovať dýchaciu zložku, základ pohybu a výkonu.

Existujú aj tí, ktorí sa snažia predovšetkým pracovať na svojom dýchaní, či už preto, že sú astmatickí, úzkostní alebo trpia poruchami spánku. Jean-François ich podporuje pri práci s dýchaním zohľadnením troch rozmerov dýchania.

Podporuje tiež rodičov, ktorých deti dýchajú ústami.

Vzhľadom na osobitosť každého z nich sa chcel stať v popredí vedomostí tým, že k certifikátu inštruktora Oxygen výhodu® pridal certifikát praktického lekára Buteyko.

Jean-François vyučuje online a osobne (vo Francúzsku a na Slovensku).

Vyučuje v anglickom, francúzskom, českom, slovenskom a španielskom jazyku


Jean-François is a French instructor based in Bratislava, Slovakia.

Being a strength (StrongFirst certified instructor), flexibility (Flexible steel level 2) and movement (FMS2, YBT, FCS) instructor, he works with normal people, those who have a job and a family, and need an approach both effective and efficient to improve their fitness. For them, the Oxygen advantage® approach makes it possible to integrate the breathing component, the basis of movement and performance.

There are also those who seek above all to work on their breathing, whether it is because they are asthmatic, anxious, or suffer from sleep disorders. Jean-François supports them in the respiratory work by taking into account the three dimensions of breathing.

It also supports parents whose children have a tendency to mouth breathing.

Given the particularity of each, he wanted to be at the forefront of knowledge by adding to his Oxygen advantage® instructor certification the one of instructor Buteyko.

Jean-François teaches online and face-to-face (in France and Slovakia).

He teaches in English, French, Czech, Slovak and Spanish.

Email : jef@strongmobility.eu
Website: https://strongmobility.eu
Facebook: StrongMobility
Instagram: Strongmobility

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop