Buteyko Slovakia

Jean françois imgJean-François – Bratislava, Slovakia

Jean-François je francúzsky inštruktor v Bratislave.

Ako inštruktor sily (StrongFirst certifed instructor), flexibility (Flexible steel level 2) a pohybu (FMS2, YBT, FCS), pracuje s normálnymi ľuďmi, tými, ktorí majú prácu a rodinu, a potrebujú prístup ako efektívny zlepšiť ich kondíciu. Pre nich prístup Oxygen advantage® umožňuje integrovať dýchaciu zložku, základ pohybu a výkonu.

Existujú aj tí, ktorí sa snažia predovšetkým pracovať na svojom dýchaní, či už preto, že sú astmatickí, úzkostní alebo trpia poruchami spánku. Jean-François ich podporuje pri práci s dýchaním zohľadnením troch rozmerov dýchania.

Podporuje tiež rodičov, ktorých deti dýchajú ústami.

Vzhľadom na osobitosť každého z nich sa chcel stať v popredí vedomostí tým, že k certifikátu inštruktora Oxygen výhodu® pridal certifikát praktického lekára Buteyko.

Jean-François vyučuje online a osobne (vo Francúzsku a na Slovensku).

Vyučuje v anglickom, francúzskom, českom, slovenskom a španielskom jazyku


Jean-François is a French instructor based in Bratislava, Slovakia.

Being a strength (StrongFirst certified instructor), flexibility (Flexible steel level 2) and movement (FMS2, YBT, FCS) instructor, he works with normal people, those who have a job and a family, and need an approach both effective and efficient to improve their fitness. For them, the Oxygen advantage® approach makes it possible to integrate the breathing component, the basis of movement and performance.

There are also those who seek above all to work on their breathing, whether it is because they are asthmatic, anxious, or suffer from sleep disorders. Jean-François supports them in the respiratory work by taking into account the three dimensions of breathing.

It also supports parents whose children have a tendency to mouth breathing.

Given the particularity of each, he wanted to be at the forefront of knowledge by adding to his Oxygen advantage® instructor certification the one of instructor Buteyko.

Jean-François teaches online and face-to-face (in France and Slovakia).

He teaches in English, French, Czech, Slovak and Spanish.

Email : [email protected]
Website: https://strongmobility.eu
Facebook: StrongMobility
Instagram: Strongmobility

tomas chorvat imgTomáš Chorvát – Trenčín, Slovakia

Bc. Tomáš Chorvát

Im a physiotherapist and movement specialist whom specialization is primarly breathing and breathing patterns from biomechanical and also biochemical perspective. Breathing is one of the most esencial actions which we are doing from when we are born till we die, and how we breathe could change quality of our life in every perspective.

Im working mostly with general population and also with athletes through movement and manual therapy. Every human being is different so my approach to everyone is unique based on they goals and needs. Mostly im working with concepts from PRI(postural restoration institute), DNS(dynamic neuromuscular stabilization) and Buteyko method which fit together to get best results.

With Buteyko breathing method im primarly working with adults with wide variety of problems mostly hight stressed individuals, hyperventilation, anxiety, breathlessness, chronic rhinitis asthma and more. Im also working with kids and elderly people but its not most of my everyday practice.

Im working person to person, online and also as a speaker through our project škola pohybu ( in english – school of movement )

So if you have issues with your body dont be shy to visit my practice and we will work together on your problems with individual approach through the finish line !


Som fyzioterapeut a pohybový špecialista, ktorého špecializáciou je primárne dýchanie a dychové vzory z biomechanického a tiež biochemického hľadiska. Dýchanie je jedna z najdôležitejších aktivít, ktoré robíme od narodenia až do smrti, a to, ako dýchame, môže zmeniť kvalitu nášho života v každej perspektíve.

Pracujem hlavne s bežnou populáciou a tiež so športovcami prostredníctvom pohybu a manuálnej terapie. Každý človek je iný, takže môj prístup ku každému je jedinečný na základe jeho cieľov a potrieb. Väčšinou pracujem s konceptami PRI (postural restoration institute), DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia) a Buteykovou metódou, ktoré do seba zapadajú, aby sa dosiahli najlepšie výsledky.

Pri dýchacej metóde Buteyko pracujem väčšinou s dospelými s rôznymi problémami, väčšinou s vysoko stresovanými jedincami, hyperventiláciou, úzkosťou, dýchavičnosťou, chronickou nádchou, astmou a ďalšími. Pracujem tiež s deťmi a staršími ľuďmi, ale nie je to moja každodenná prax.

Pracujem zväčša osobne, online a tiež ako speaker prostredníctvom nášho projektu škola pohybu

Takže ak máte problémy s pohybovým aparátom, nehanbite sa navštíviť moju prax a na vašich problémoch zapracujeme individuálnym prístupom spoločne až do cieľa!

Kontakty:

Email : [email protected]
Website: www.skolapohybu.sk
Phone :+421 948 097 982

martin bobula imgMartin Bobula – Topoľčany, Slovakia

Po rôznych konzultáciach s rôznymi doktormi a návšteve spánkového laboratória, som pred rokmi začal hľadať alternatívnu cestu. Cestu ako by som si mohol pomôcť, a vlastne aj celej mojej rodine, s nadmerným, príliš hlučným chrápaním a spánkovým apnoe. Začal som sa zaoberať rôznymi dýchacími technikami a cvičeniami. Časom som narazil na techniku BBM (Buteyko Breathing Method). Táto technika ma zaujala natoľko, že som ju začal intenzívne cvičiť. Pozitívne výsledky cvičení sa dostavili veľmi rýchlo a priviedli ma k rozhodnutiu stať sa Buteyko Inštruktorom. Všetky svoje osobné poznatky som s veľkou radosťou priniesol svojej rodine a priateľom, a v budúcnosti by som rád predstavil Buteyko metódu každému, kto bude mať záujem. Praktizovanie Buteyko cvičení je možné prakticky v každom veku ( 5 – 99 rokov ) a dokáže pomôcť pri rôznych ťažkostiach a diagnózach, ako sú napríklad chrápanie, apnoe, astma, nespavosť, ale je veľmi účinná aj pri pocitoch úzkosti, depresiách, a pod.

Možnosti konzultácií sú buďto osobne alebo online v slovenskom, ako aj anglickom jazyku.

Momentálne žijem a pracujem v Dubline, Írsko.


After various consultations with various doctors and a visit to the sleep laboratory years ago, I started to look for an alternative way how to help myself, and actually my whole family, with excessive, abnormal snoring and sleep apnea. I started to explore various breathing techniques and exercises. Over time, I came across the BBM (Buteyko Breathing Method). This technique seemed different than the others and fascinated me, so I started practicing it intensively. The positive results of the exercises came very quickly and led me to a decision to become a Buteyko Instructor. I was happy to bring all my knowledge and personal experience to my family and friends, and in the future, I would like to introduce the Buteyko method to anyone who would be interested. Practicing Buteyko exercises is possible at virtually any age (5-99 years) and can help with various difficulties and diagnoses, such as snoring, apnea, asthma, insomnia, but is also very effective in managing feelings of anxiety, depression, etc.

I am available for consultations either in person or online, in Slovak as well as English language.

I currently live and work in Dublin, Ireland.

Email : [email protected]
Phone :+353 851 319 398

tomi 500x500pxTamás Patonyi – Gabčíkovo (Bős), Slovakia

Celý život som sa inštinktívne vyhýbal modernej medicíne. Ak som mal možnosť, vždy som sa snažil vyliečiť z prebiehajúcich chorôb či momentálnej slabosti svojpomocne. Už odjakživa som sa intenzívne zaujímal o alternatívne metódy liečenia.
Pri udržovaní dobrého zdravia je veľmi dôležitá správna rovnováha medzi telom a našou mysľou, preto som experimentoval aj so samotným dýchaním. Zhodou okolností som natrafil na metódu ruského lekára Konstantina Pavloviča Buteyko, ktorá mi priniesla prekvapivé výsledky. Časom som sa o svoje nadobudnuté skúsenosti podelil aj so svojím okolím a na moje počudovanie som dostal množstvo pozitívnych ohlasov.
Motivovaný vysokým záujmom a nadšenou odozvou, som sa rozhodol, že túto účinnú dýchaciu metódu budem šíriť a zoznamovať s ňou čo najväčší okruh ľudí, aby každý mohol dosiahnuť vitálny, fit a zdravý životný štýl.
Verím, že ako inštruktor Buteyko dýchacej metódy dokážem spolu s vaším odhodlaním natrvalo zlepšiť kvalitu vášho života a predovšetkým vaše zdravie.

Egész életemben ösztönösen kerültem a modern orvostudományt. Amennyiben volt rá lehetőségem, mindig próbáltam saját magam kikúrálni az aktuális betegségből, gyengeségből. Ezért érdeklődésem inkább az alternatív gyógymódok felé irányult.

Mivel mindig is fontosnak tartottam a testi-lelki egyensúlyt, ezért többféle légzés gyakorlatot is kipróbáltam, mígnem rátaláltam a Buteyko féle légzésre. Tapasztalataimat megosztottam a környezetemmel és nagy meglepetésemre rengeteg pozitív visszajelzést kaptam.

Ezen felbuzdulva, úgy döntöttem, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuttatom ezeket az információkat, minél többen tapasztalják meg az egészségesebb, fittebb életérzést.
Hiszek abban, hogy mint Buteyko instruktor együtt a Te életminőségeden és egészségeden is javítani tudunk.

e-mail: [email protected]

tel.: +421 908 403 783

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop